Remedial Teaching

Remedial Teaching

Remedial Teaching wil zeggen dat er professionele ondersteuning gegeven wordt aan kinderen, jongeren en volwassenen met bepaalde leerproblemen, leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problemen.
Remedial teaching richt zich over het algemeen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Maar ook wordt remedial teaching gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben op andere vakgebieden, problemen hebben met de manier van leren, werkhouding -, concentratie- en gedragsproblemen. De hulp die geboden wordt, hangt af van de hulpvraag.

Veel voorkomende gebieden waarbij remedial teaching wordt ingezet zijn:remedial teaching arnhem

  • Technisch lezen, spelling, dyslexie
  • Rekenen-wiskunde, dyscalculie
  • Schrijven, motoriek
  • Nederlandse taal, woordenschat, begrijpend lezen
  • Algehele leerachterstand
  • Voorbereiding op de Citotoets
  • Engels
  • Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie
  • Motivatie, concentratie, faalangst

Tijdens de begeleiding wordt aangesloten bij het niveau van het kind, de jongere of volwassene. Sommigen leren vooral door het horen, anderen hebben visuele ondersteuning nodig of leert voornamelijk door dingen te doen. Bij remedial teaching wordt rekening gehouden met de leerstijl van elk individu, het is maatwerk. De begeleiding kan individueel of in groepjes gegeven worden.

Remedial teaching kan geboden worden bij verschillende leerprocessen en de maatregelen kunnen heel verschillend zijn. Bij remedial teaching wordt daarom meestal individueel gewerkt. Zo kan de hulp ingezet worden op die onderdelen waarbij extra ondersteuning nodig is en wordt er gekeken wat de oorzaak is.

Sociaal-emotionele problemen kunnen oorzaak zijn van leerproblemen, maar leerproblemen hebben vaak ook gevolgen, bijvoorbeeld voor het gedrag of voor het zelfbeeld.

In de begeleiding vanwege leerproblemen worden sociaal-emotionele problemen meegenomen. De remedial teacher speelt hierop in, door onder andere het creëren van succeservaringen.

Kinderen, jongeren en volwassenen met faalangst, onzekerheden, concentratie-, motivatie- en sociaal-emotionele problemen, zullen door middel van gesprekken, opdrachten en spel geholpen worden, zodat zij rustiger worden en meer zelfvertrouwen krijgen.

De Remedial Teacher

Een professioneel remedial teacher heeft veel onderwijservaring en is speciaal voor het geven van deze begeleiding opgeleid. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht, primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs en heeft zich gespecialiseerd als Master SEN (special educational needs). De remedial teacher geeft vakkundige hulp op maat aan kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijsleerproces op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs. Alles omtrent leerproblemen hoort bij zijn takenpakket, op het niveau van leerling, leraar en school. Sommige remedial teachers werken zelfstandig. Hun werk bestaat ook uit het onderzoeken van de leer- en sociaal-emotionele problemen, het opstellen van een handelingsplan en de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen.

De remedial teacher werkt handelingsgericht; signaleert en onderzoekt leer- en/of sociaal-emotionele problemen, diagnosticeert, stelt handelingsplannen op, begeleidt (individueel of in groepjes) bij de uitvoering van (speciale) lesprogramma’s en evalueert de handelingsplannen.

Hierbij werkt de remedial teacher doelgericht en intensief, biedt hulp op maat n.a.v. een hulpvraag, leert vaardigheden aan om met leer- en/of sociaal-emotionele problemen om te kunnen gaan en zorgt ervoor dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven.

Tevens coacht en adviseert de remedial teacher leraren bij het oplossen van leer- en/of sociaal-emotionele problemen binnen de klas en informeert hen over de ontwikkelingen op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. Ook verstrekt de remedial teacher informatie aan het kind, jongere, volwassene en de ouders van leerlingen.

De remedial teacher verzorgt speciale remedial teaching programma’s die de kinderen, jongeren en volwassenen helpen hun achterstand(en) in te halen en/of vaardigheden te verwerven. De functie van een remedial teacher is dus erg gevarieerd, zowel praktisch als inhoudelijk.